MicroandSmallBusinessFundingCaseChallenge

OTHER

มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน ร่วมกับจุฬาฯ ประกาศผล Micro and Small Business Funding Case Challenge

มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน (CDF) จับมือพันธมิตร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn Business School) ประกาศผลผู้ชนะ 3 ทีมสุดท้ายในโครงการ Micro and Small Business

Read More