มูลนิธิเพื่อผู้ป่วยโรคหายาก จัด งานวันโรคหายากประเทศไทย ปีที่ 13

กลุ่มของโรคที่พบน้อย มีคำนิยามในแต่ละประเทศแตกต่างกันไป  บางประเทศใช้อัตราความชุกของโรคต่ำกว่า 1 ใน 2,000 คนของประชากร บางประเทศใช้จำนวนรวมของผู้ป่วยโรคนั้น ๆ ในทั้งประเทศ โรคหายากส่วนใหญ่มีความรุนแรง

Read more