9 PMU และ สกสว. ร่วมหารือการบริหารงานวิจัย และนำ “วิจัยและนวัตกรรม” สู่การใช้ประโยชน์

สกสว. จัดประชุม PMU Forum ร่วมกับ 9 หน่วยบริหารจัดการทุน หารือการนำผลงานนวัตกรรมของผู้ประกอบการเข้าสู่การขายบน Platform online (Shopee) ภายใต้นโยบายการส่งเสริมการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

Read more