TK Park มอบรางวัล งานประกวดบอร์ดเกม Print and Play Awards ครั้งที่ 1

นับเป็นครั้งแรกที่ สถาบันอุทยานการเรียนรู้ หรือ TK Park จัดโครงการอบรมและประกวดบอร์ดเกม Print and Play เล่น เรียนรู้ ไร้พรมแดน เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้มีโอกาสพัฒนาทักษะจากผู้เล่นสู่การเป็นผู้ออกแบบบอร์ดเกม มุ่งสร้างความเข้าใจต่อสังคมให้เห็นศักยภาพของบอร์ดเกม

Read more