RETROFUTUR

LIFESLTYLE

คอตโต้ ชูนวัตกรรมแห่งโลกอนาคต สะอาด ปลอดภัย กับสไตล์ Retro Futur

ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต การใช้ชีวิตในแต่ละวัน ทั้งการอยู่อาศัย การพักผ่อน ตลอดจนการทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันภายในครอบครัว  แต่ในยุคการใช้ชีวิตแบบวิถีชีวิตใหม่  ที่อยู่อาศัยได้กลายเป็นสถานที่ทำงานไปด้วย

Read More
LIFESLTYLE

คอตโต้เปิดเทรนด์ไลฟสไตล์การตกแต่งประจำปี 2023 – 2024

ความเปลี่ยนแปลงในการใช้ชีวิตในช่วงเวลาแห่งวิกฤติไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการเมือง สังคม รวมถึงโรคระบาด  ทำให้ผู้คนมีการปรับตัวอย่างมากมาย  เมื่อทุกอย่างค่อย ๆ คลี่คลาย ฟื้นฟูในการใช้ชีวิตค่อย ๆ ดำเนินต่อไป

Read More