ชู SDG move ขับเคลื่อน ววน. เพื่อการพัฒนากลุ่มภาคใต้ชายแดน

สกสว. ร่วมกับหน่วยบริหารจัดการทุน จัดเวทีรับฟัง และ นำเสนอข้อมูลความต้องการด้าน ววน.ระดับพื้นที่ (กลุ่มภาคใต้ชายแดน) วิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้ม สถานการณ์ในอนาคต ภายใต้แนวคิด SDG move เป็นแผนที่นำทาง

Read more