สิทธิเด็ก เรื่องของเด็กและเยาวชนที่ผู้ใหญ่ไม่ควรมองข้าม

เพราะเป็นเด็กจึงถูกมองข้ามและเอาเปรียบ สิ่งเหล่านี้ต้องไม่เกิดขึ้น เด็กๆ เองควรรับรู้ถึงสิทธิของตนเอง และโดยเฉพาะผู้ใหญ่ ผู้ปกครอง และผู้ดูแลเด็ก ยิ่งจำเป็นต้องรับรู้และเข้าใจเรื่องสิทธิเด็ก ทุกคนควรหันมาตระหนัก

Read more