ระบบอาคารอัจฉริยะ

Other

ยกระดับระบบอาคารอัจฉริยะ ด้วยหลักการบริหารจัดการที่ดี

ปัจจุบัน “ระบบอาคารอัจฉริยะ” (Smart Building) ได้กลายมาเป็นมาตรฐานใหม่ในการสร้างอาคาร  *จากการศึกษาพบว่าจำนวนอาคารที่มีการใช้ระบบอาคารอัจฉริยะ จะมีตัวเลขเพิ่มขึ้นมากกว่า 150% ภายในปี 2026* ซึ่งการนำระบบอัจฉริยะมาใช้ภายในภาคธุรกิจ

Read More