โครงการโรงเรียนสีเขียว

Other

ปูนซีเมนต์นครหลวง สนับสนุนงบก่อสร้างศูนย์การเรียนฯ โรงเรียนสีเขียว ปีที่ 15

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล มอบเงินสนับสนุน จำนวน 1 ล้านบาท ก่อสร้าง “ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนปูนอินทรี-มูลนิธิกรุงศรี”

Read More