Endoscope

FashionLifestyle

กล้อง Endoscope นวัตกรรมผ่าตัดกระดูกสันหลังที่ทุกคนควรรู้จัก

ทำความรู้จักกล้อง Endoscope นวัตกรรมการผ่าตัดกระดูกสันหลัง ที่ช่วยให้แพทย์สามารถมองเห็นโครงสร้างหรือรอยโรคต่างๆ ของผู้ป่วยได้ชัดเจนมากขึ้น ลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อน

Read More