KRUNGSRI FAMILY MEETUP

BusinessFinance and Banking

Krungsri Finnovate เปิด 4 ดีลความภาคภูมิใจ ระดับเอเชีย

“Krungsri Finnovate” เปิด 4 ดีล แห่งความภาคภูมิใจที่ลงทุนผ่านกองทุน “Finnoventure Private Equity Trust I” ในช่วงท้ายปี 2023 และต้นปี 2024 ซึ่งเป็น 4 ดีล ใน 4 ประเทศ

Read More