NCDs

OTHER

สสส. จัดเสวนาส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ชูพื้นที่สุขภาวะ “ทุกคนต้องเข้าถึงง่าย”

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จับมือภาคีด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประเทศไทย ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

Read More