Business

“สหพัฒน์” จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2567 อนุมัติจ่ายปันผลหุ้นละ 2 บาท

Spread the love

“สหพัฒน์” จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 อนุมัติจ่ายปันผลหุ้นละ 2.00 บาท

นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) หรือ SPC ผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคชั้นนำของไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร ร่วมแถลงผลการดำเนินงานและตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 73) ในรูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งการประชุมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และมีมติอนุมัติครบทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ

โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 73) ได้รับทราบผลการดำเนินงานในปี 2566 ที่ผ่านมา และมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในงวดแรกในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

สหพัฒน์ ผู้ให้บริการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยศูนย์กระจายสินค้ามากกว่า 76 จุดทั่วประเทศ ยังคงมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ดีให้กับผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภคและบริหารกิจการให้มีผลประกอบการที่ดี เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป


Spread the love