HealthyLifestyle

‘อ้วน’ ไม่ใช่แค่ ‘รูปลักษณ์’ แต่คือ ‘โรคร้าย’ ภัยคุกคามคนไทย สูญเสียเศรษฐกิจ 8.52 แสนล้าน

Spread the love

‘อ้วน’ ไม่ใช่แค่ ‘รูปลักษณ์’ แต่คือ ‘โรคร้าย’ ภัยคุกคามคนไทย สูญเสียเศรษฐกิจ 8.52 แสนล้านบาท!

‘โรคอ้วน’ ต้นเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) อาทิ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันเกาะตับ โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด และโรคมะเร็ง โดยโรคกลุ่มนี้ยังคุกคามความยั่งยืนของระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทย ปัจจุบันคนไทยป่วยเป็นโรคอ้วนกว่า 20 ล้านคน คิดเป็นอันดับสองของเอเชีย จากคลังข้อมูลสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข (HDC) พบว่าเป็นโรคอ้วนหรือผู้ที่มีดัชนีมวลกายตั้งแต่ 25 กิโลกรัม/ตารางเมตรขึ้นไป มากถึง 45.6% ในปี 2563 และเพิ่มเป็น 46.2% ในปี 2564 และ 46.6% ในปี 2565

โดยงานวิจัย British Medical Journal (BMJ) รายงานว่าหากอุบัติการณ์ของโรคอ้วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และประเทศไทยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญ จะทำให้มีผลกระทบทางเศรษฐกิจถึง 4.9% ของ GDP หรือประมาณ 8.52 แสนล้านบาท จะหมดกับค่ารักษาทางการแพทย์ ค่าใช้จ่ายทางอ้อม และการสูญเสียผลิตภาพทางเศรษฐกิจ สร้างผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจไทย

ปัญหาคนไทยอ้วนและน้ำหนักเกิน จึงเป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันเพื่อสุขภาพที่ดี เศรษฐกิจที่ยั่งยืน และสังคมไทยที่มีคุณภาพ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคประชาชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วนด้วย ขณะที่ผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังไม่ตระหนักว่า ‘อ้วน คือโรคที่ต้องรักษา’ เพราะจะส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาว แต่กลับมองเป็นเพียงรูปลักษณ์ภายนอก ซึ่งทุกฝ่ายต้องสร้างความรู้ความเข้าใจถึงภัยอันตรายจากโรคอ้วนที่ก่อให้เกิดโรคอื่น ๆ ได้มากกว่า 200 โรค โดยพบความสัมพันธ์ระหว่างค่า BMI กับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ เช่น ผู้ที่มีค่า BMI ตั้งแต่ 30 กิโลกรัม/ตารางเมตรขึ้นไป พบว่าร้อยละ 50 มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคข้อเข่าเสื่อม และโรคความดันโลหิตสูง, ร้อยละ 40 พบภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ ส่วนโรคอื่น ๆ ที่พบ เช่น โรคกรดไหลย้อน ไขมันพอกตับ โรคเบาหวาน โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด รวมทั้งโรคซึมเศร้า อีกทั้งยังเสี่ยงที่จะเกิดโรคมะเร็งเพิ่มขึ้น และมีปัญหาสุขภาพจิต

บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในบริษัทนวัตกรรมเวชภัณฑ์ชั้นนำที่มุ่งมั่นในการคิดค้นนวัตกรรมการรักษาโรคอ้วน ได้มีโอกาสต้อนรับ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะที่ให้ความสนใจเยี่ยมชมบูธรณรงค์เรื่องโรคอ้วนของ Novo Nordisk ในงาน Pharmathon Run 2024 ฉลองครบรอบ 30 ปีสภาเภสัชกรรม ณ กระทรวงสาธารณสุข ที่ผ่านมา โดย นพ.ชลน่าน ได้รับฟังสถานการณ์ปัญหาโรคอ้วนในปัจจุบันและให้ความสนใจตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายด้วยเครื่อง In-body พบว่าน้ำหนัก มวลกล้ามเนื้อ และปริมาณไขมันอยู่ในเกณฑ์ปกติ และมีอัตราการเผาผลาญขั้นพื้นฐาน Basal Metabolic Rate (BMR) เทียบเท่าคนหนุ่ม โดยได้เผยเคล็ดลับการดูแลสุขภาพด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกายด้วยการเตะฟุตบอล

ตลอด 40 ปีนับตั้งแต่ Novo Nordisk ได้เข้ามาดำเนินธุรกิจในไทย บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นในการนำผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่คิดค้นมาช่วยปรับปรุงและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคอ้วน โรคเบาหวาน และโรคเรื้อรังอื่น ๆ ในประเทศไทย พร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ พันธมิตร รวมถึงภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อสร้างสมดุลความยั่งยืนของสุขภาพให้คนไทยและคนรุ่นต่อไปมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน


Spread the love