LifestyleTravel

Mekong Tourism Forum 2024 บูรณาการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

Spread the love

Mekong Tourism Forum 2024 บูรณาการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

สุวิมล ธนสารกิจ ผู้อำนวยการบริหารสำนักงานความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และผู้แทนภาครัฐในเวทีแม่โขงทัวริสซึ่มฟอรัม 2024 เมืองลี่เจียง ประเทศจีน

การประชุม Mekong Tourism Forum (MTF) 2024 ซึ่งจัดขึ้นที่ณ เมืองลี่เจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2567 เสร็จสิ้นลงด้วยความสำเร็จ โดย 6 ชาติสมาชิกและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงทั้งจากภาครัฐและเอกชนกว่า 270 คนเข้าร่วมการประชุม และได้รับเกียรติจาก H.E. Zhang Zheng รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นผู้กล่าวเปิดงาน

แม่โขงทัวริสซึ่มฟอรัม 2024 ภายใต้แนวคิด “Visionary Journeys Redefining Tomorrow’s Travel” โดยมี Mr. Kimi Liu รองประธานกลุ่ม Trip.com กล่าวถึงความสำคัญของการส่งเสริมการท่องเที่ยว “คาร์บอนต่ำ” และการนำแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนมาใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการริเริ่มให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวอย่างมีวิสัยทัศน์ ให้เป็นนิยามใหม่ของการเดินทางในวันพรุ่งนี้ เป็นอนาคตที่ยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

การอภิปรายในหัวข้อ “Crossing Bridges, Building Connections for Cultural Integration and Prosperity” สร้างการเชื่อมโยงเพื่อการบูรณาการทางวัฒนธรรมและความเจริญรุ่งเรือง โดยผู้เชี่ยวชาญจาก Linden Centre, Mira Travels, Network of International Culturalink Entities (NICE) และ RDK Group ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ เน้นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรม เทรนด์นวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยว ตลอดจนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญจาก ศูนย์อาเซียน-จีน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) กระทรวงการท่องเที่ยวประเทศกัมพูชา และ WWF Greater Mekong ยังร่วมกันกล่าวย้ำถึงความสำคัญของ การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงให้เติบโตอย่างยั่งยืน

สำหรับกิจกรรมพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมงาน คือทัศนศึกษาย่านเมืองโบราณลี่เจียง สัมผัสวัฒนธรรมเก่าแก่ของเมืองมรดกโลกซึ่งได้รับการรับรองจาก UNESCO รวมทั้งทัวร์ภูมิทัศน์ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของลี่เจียง

“เราขอขอบคุณสาธารณรัฐประชาชนจีน สำนักงานแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของจีน กรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมณฑลยูนนาน รัฐบาลประชาชนเมืองลี่เจียง ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม MTF 2024 ในครั้งนี้ ภูมิใจและขอขอบคุณทุกความร่วมมือร่วมใจจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภาครัฐและเอกชน ที่มาร่วมกันกำหนดอนาคตการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และขอขอบคุณเมืองลี่เจียงที่ได้แสดงให้เห็นตัวอย่างของการจัดการทรัพย์สินมรดกทางวัฒนธรรมโดยใช้ระบบดิจิทัล สู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวอัจฉริยะ” นางสาวสุวิมล ธนสารกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง กล่าว

MTF 2025 มีกำหนดจัดขึ้นที่เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยยังคงเน้นย้ำให้การท่องเที่ยวต้องเป็น “การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”


Spread the love