OtherReal Estate

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ รับรางวัลอสังหาริมทรัพย์เพื่อคุณภาพชีวิตดีเด่น

Spread the love

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย รับรางวัลอสังหาริมทรัพย์เพื่อคุณภาพชีวิตดีเด่น

นายธนพล ศิริธนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้นำอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรของประเทศไทย เข้ารับพระราชทานรางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อคุณภาพชีวิตดีเด่น ประจำปี 2562 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับโครงการ Classroom Makeover หรือห้องเรียนเพื่อผู้พิการทางสายตา ซึ่งงานพระราชทานรางวัลจัดขึ้นโดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา เมื่อเร็ว ๆ นี้

โครงการ Classroom Makeover เป็นโครงการที่เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ สำหรับเด็กผู้พิการทางสายตา และสร้างห้องเรียน 360 องศาตามหลักสูตร Pre-braille ให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยาฯ ซึ่งทุกส่วนของห้องเรียนดังกล่าวทั้งพื้น ผนัง และเพดาน สามารถใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ โดยหลักสูตรการเรียนรู้ประกอบด้วย 4 วิชาพื้นฐานในการดำเนินชีวิตของผู้พิการทางสายตา ได้แก่ วิชาสัมผัส วิชาเสียง วิชาลมหายใจ และวิชาลำแสง โครงการนี้ยังเป็นห้องเรียนต้นแบบให้กับโรงเรียนเด็กพิเศษที่เมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน และได้รับความสนใจจากหน่วยงานด้านการศึกษาจากประเทศออสเตรเลียที่ใช้ห้องเรียนนี้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาอีกด้วย


Spread the love