Other

เนสท์เล่ ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ พัฒนาประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนม

Spread the love

เนสท์เล่ ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมกับคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บรรยายภาพ (จากซ้าย): ผศ. ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายฟิลิปป์ กลาวเซอร์ ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายเทคนิคและอุตสาหกรรมการผลิต บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด นายทาธฤษ กุณาศล ผู้จัดการฝ่ายบริการการเกษตร บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด และศ. ดร.สุริยะ สะวานนท์ หัวหน้าภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านการเลี้ยงโคนมกับคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บรรยายภาพ (จากซ้าย): ผศ. ดร.ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ. ดร.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ หัวหน้าภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศ. ดร.สุริยะ สะวานนท์ หัวหน้าภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ. ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายฟิลิปป์ กลาวเซอร์ ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายเทคนิคและอุตสาหกรรมการผลิต บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด และนายทาธฤษ กุณาศล ผู้จัดการฝ่ายบริการการเกษตร บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ร่วมในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านการเลี้ยงโคนมกับคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านการเลี้ยงโคนมกับคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่นิสิตนักศึกษา นักวิชาการ และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของประเทศไทย เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมและดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน ภายใต้หลักการเกษตรเชิงฟื้นฟู (Regenerative Agriculture) ซึ่งรวมถึงการจัดการฟาร์มที่ดี ยกระดับการเลี้ยงโคนมให้ได้มาตรฐานสากล พัฒนาคุณภาพน้ำนมเพื่อส่งต่อน้ำนมคุณภาพให้ผู้บริโภคไทย พร้อม ๆ กับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและปกป้องฟื้นฟูระบบนิเวศ อันจะส่งผลดีต่อทั้งเกษตรกรที่จะมีรายได้ที่ยั่งยืน ผู้บริโภค และโลกของเรา

ในฐานะบริษัทที่ส่งมอบอาหารที่ดี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี (Good Food, Good Life) เนสท์เล่มุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนสิ่งดี ๆ เพื่อผู้บริโภคและเพื่อโลกของเรา เพื่อสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศไทยตามหลักการ ESG ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้บริโภคและเกษตรกรของไทย


Spread the love