Other

ตามรอยพระราชา เยือนสวนของพ่อ “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 40”

Spread the love

เชิญครูอาจารย์ทั่วประเทศ และผู้ที่สนใจ ตามรอยพระราชา 3 มหาราช แห่งสยามประเทศ เยือนสวนของพ่อ ศึกษา เรียนรู้ผลไม้เศรษฐกิจ “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 40”

ร่วมลงพื้นที่สักการะ 3 กษัตริย์มหาราชไทย ได้แก่ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สมเด็จพระปิยมหาราช และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจสร้างคุณูปการแก่แผ่นดินไทยมากมาย พร้อมเยี่ยมชมที่ดิน 109 ไร่ของพ่อ ณ ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ เพื่อศึกษาการทำเกษตรอินทรีย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวการเกษตรไม้ผลที่สำคัญของประเทศ

อีกทั้งยังได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนในทุกมิติ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี และอาจารย์อดุลย์ ดาราธรรม นายกสมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทย ผู้พัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนสำหรับเยาวชนในศตวรรษที่ 21 หรือ Interactive Board Game หนึ่งเดียวในโลก เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมแบบก้าวกระโดด และเตรียมความพร้อมประเทศไทยสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในปี 2030

เชิญร่วมโครงการตามรอยพระราชา ครั้งที่ 40 ในวันเสาร์ที่ 25 – วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567 (2 วัน 1 คืน) ณ ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณจารุกัญญ์ โทรศัพท์ 099 397 5333  FB: ตามรอยพระราชา-The King’s Journey  LINE:  The King’s Journey


Spread the love