Other

5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก : มูลนิธิเด็กโสสะฯ ปลูกฝังเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม

Spread the love

5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก : มูลนิธิเด็กโสสะฯ ปลูกฝังเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) ถือเป็นวันที่ได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติ หลังมีการจัดประชุมใหญ่ระดับโลก ณ กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน เมื่อวันที่ 5-16 มิถุนายน พ.ศ. 2515 เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นทั่วโลก เช่น อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น ปัญหามลพิษทางทะเล และภัยคุกคามทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นกับสัตว์ป่า

ซึ่งในปีนี้วันสิ่งแวดล้อมโลกได้เน้นย้ำถึง “การฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ถูกทำลาย และการรับมือปัญหาภัยแล้ง” (Land restoration, desertification and drought resilience) โดยการเพิ่มพื้นที่ป่าเพื่อการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ลดภาวะโลกร้อนและยังเอื้อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน รวมถึงมีการวางเป้าหมายด้านการอนุรักษ์ต่าง ๆ เพื่อให้ประชาคมโลกบรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป

ทั้งนี้ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ นอกจากการช่วยเหลือเด็กที่ขาดพ่อแม่และญาติมิตร ด้วยการมอบครอบครัวทดแทน มูลนิธิฯ ยังส่งเสริมให้เด็กๆ ทุกคนเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนทุกคนได้มีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคมในการดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

โดยได้ปลูกฝังเด็กๆ ให้รู้จักรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อม เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติผ่านการอบรมและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของน้ำ, เป็นจิตอาสาร่วมปลูกป่า ช่วยกันเก็บขยะริมชายหาด เพื่อช่วยกันปกป้องทะเล, การสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง และลดความรุนแรงของกระแสน้ำในฤดูน้ำหลาก ในชุมชนรอบๆ หมู่บ้านเด็กฯ และโครงการ Safe ocean save lives เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตสัตว์ใต้ทะเล และลดปริมาณขยะในพื้นที่ชายหาดในยาง แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต รวมถึงโคกหนองนาโมเดล แนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน

น้องอันวา เยาวชนจากหมู่บ้านเด็กโสสะหาดใหญ่

“หนูได้มีโอกาสเข้าร่วมในโครงการ Save environment for tomorrow เป็นโครงการ สร้างฝายชะลอน้ำ ณ บ้านคลองยนต์ อ.สะเดา จ.สงขลา ซึ่งฝายชะลอน้ำจะช่วยลดความรุนแรงของกระแสน้ำ ลดการพังทลายของตลิ่ง และช่วยกักเก็บน้ำ เพื่อรักษาความชุ่มชื้นของผืนป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์แก่พันธุ์พืชและสัตว์นานาชนิดอีกด้วยค่ะ โดยการได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ทำให้หนูตั้งใจที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และหาวิธีดูแลรักษาให้ธรรมชาติอยู่กับเราตลอดไป”

“หนูขอเชิญชวนทุกคนมาช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา เพียงแค่ปรับพฤติกรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ ในชีวิตประจำวัน เริ่มต้นด้วยเรื่องใกล้ตัวง่ายๆ เช่น ประหยัดการใช้พลังงาน แยกขยะ รีไซเคิล และนำกลับมาใช้ใหม่ ลดการใช้พลาสติก พกถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก ใช้แก้วน้ำหรือขวดน้ำที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้แทนแก้วหรือขวดพลาสติกที่ใช้ได้ครั้งเดียว เป็นต้น เพื่อทำโลกของเราให้ดีขึ้นนะคะ”

ทั้งนี้ มูลนิธิเด็กโสสะฯ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เพื่ออนาคตเด็กๆ และเยาวชนจะสามารถออกไปพึ่งพาตนเองได้ในสังคมอย่างยั่งยืน เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กในครอบครัวโสสะ ได้ที่ เว็บไซต์ https://www.sosthailand.org/donate-now
และรับชมคลิป : เงินบริจาคหายไปไหน (Donate For Love) ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=uviZd8Waf_8&t=28s

อ้างอิง
World Environment Day 2024 (unep.org)


Spread the love