Other

มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี ประชุมหารือผลักดันโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย

Spread the love

มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี ประชุมหารือผลักดันโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย ร่วมกับ UNICEF ประเทศไทย

นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล กรรมการ เลขานุการ และเหรัญญิก มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นางคยองซอน คิม ผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และคณะ เพื่อร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop ครั้งที่ 1 หารือแนวทางการทำงานร่วมกัน พร้อมนำเสนอแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยในประเทศไทย อย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเท่าเทียม อันเนื่องมาจากการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี และ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย “ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย (Early Childhood Development: ECD)” ณ อาคารบีเจซี เฮ้าส์

นอกจากนี้ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ยังเล็งเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัว และบทบาทการเป็นพ่อแม่ เพราะเด็กจะเติบโตได้ดีเมื่อรู้สึกปลอดภัย ได้รับความรักและการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ ตลอดจนการสร้างสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในครอบครัว จึงได้มีสวัสดิการสำหรับดูแลพนักงานทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ขยายครอบคลุมไปถึงครอบครัวของพนักงาน เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการใช้ชีวิตส่วนตัวและการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น สิทธิ์การลาคลอดสำหรับพนักงานหญิงและการลาเลี้ยงดูบุตรสำหรับพนักงานชาย ห้อง Kids Zone และ “ห้องอิ่มอุ่น” หรือห้องให้นมบุตร ค่ารักษาพยาบาลที่ครอบคลุมไปถึงคู่สมรสและบุตรพนักงาน ทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน ตลอดจน Long Vacation Leave ส่งเสริมการใช้สิทธิลาพักผ่อนประจำปีต่อเนื่อง


Spread the love