Other

บีเจซี ขึ้นแท่นผู้นำของโลก สนับสนุนความเสมอภาคทางเพศ

Spread the love

บีเจซี ขึ้นแท่นผู้นำของโลกและที่ 1 ของประเทศไทย ในการสนับสนุนความเสมอภาคทางเพศ

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีเจซี ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ของประเทศไทย และที่ 11 ของโลกในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ ในการเป็นองค์กรที่สนับสนุนความเสมอภาคทางเพศ ประจำปี 2566 โดย Equileap ซึ่งเป็นการประเมินที่ครอบคลุม 65 บริษัทในประเทศไทยและ 15,000 บริษัททั่วโลก

Equileap เป็นองค์กรที่เชี่ยวชาญด้านข้อมูลและตัวชี้วัดความเสมอภาคทางเพศ โดย Equileap จะประเมินบริษัททั่วโลกจากหลักเกณฑ์ 19 ข้อ แบ่งเป็น 4 หมวดหมู่ ได้แก่ 1) ความสมดุลของเพศในระดับผู้บริหารและพนักงาน 2) การจ่ายค่าจ้างและความสมดุลระหว่างการทำงาน – ชีวิตส่วนตัว 3) นโยบายที่ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ และ 4) ความมุ่งมั่น ความโปร่งใส และความรับผิดชอบ ทั้งนี้ บีเจซี ได้แสดงถึงความทุ่มเทอย่างต่อเนื่องในเรื่องเหล่านี้ผ่านทางความมุ่งมั่นของผู้นำองค์กรและการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับเรื่องความหลากหลาย ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วม (Diversity, Equity, Inclusion หรือ DEI) โดยสอดคล้องกับ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights หรือ UDHR)

ในปัจจุบัน อัตราส่วนของพนักงานชายและหญิงของ บีเจซี อยู่ที่ 40% และ 60% ตามลำดับ โดยมีผู้หญิงมากกว่า 50% ในทุกระดับการทำงาน โดย บีเจซี ยังมุ่งเน้นการทำโครงการและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้มีความหลากหลาย ความเสมอภาค และการมีส่วมร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกด้วย เช่น โครงการ DiverCity และการฝึกอบรมพนักงานเรื่อง DEI ประจำปี รวมไปถึงงานสัมมนาระดับนานาชาติอย่าง “ธุรกิจ ความหลากหลายทางเพศสภาพ และ วิถีแห่งอนาคต” โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คน ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ได้รวมผู้นำจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักการทูต และสถาบันการศึกษามาอยู่บนเวทีเดียวกันเพื่อร่วมสนับสนุนความเสมอภาคทางเพศให้กับสังคม และภาคธุรกิจของประเทศไทย

นอกจากนี้ บีเจซี ยังมีนโยบายต่าง ๆ และสวัสดิการที่ส่งเสริมเรื่องสิทธิมนุษยชนและ DEI อีกด้วย โดยในปีนี้บริษัทยังมีการปรับปรุงสวัสดิการพนักงานให้ครอบคลุมบุคคลทุกเพศอย่างเท่าเทียมกัน เช่น การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรสําหรับทุกเพศ การลาเพื่อแต่งงานสําหรับทุกเพศ และการลาเพื่อการผ่าตัดแปลงเพศ เป็นต้น ซึ่งนับตัวอย่างของความทุ่มเทที่ บีเจซี มีให้กับการส่งเสริมความหลากหลายและความเสมอภาคให้กับพนักงานทุกคน

การจัดอันดับนี้ นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่สำคัญของ บีเจซี ในการมุ่งสร้างสภาพแวดล้อมในที่ทำงานที่ส่งเสริมความหลากหลายและเท่าเทียมทางเพศ และเป็นบรรทัดฐานที่ดีให้กับสังคมต่อไป


Spread the love