Other

เนสท์เล่ สนับสนุนการประกวดสุดยอดกาแฟไทย

Spread the love

เนสท์เล่ สนับสนุนการประกวดสุดยอดกาแฟไทย ยกระดับการปลูกกาแฟไทยอย่างยั่งยืนสู่สากล

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ร่วมสนับสนุนการประกวดสุดยอดกาแฟไทย “Thailand Best Coffee Beans 2024” ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมวิชาการเกษตร หน่วยงานภาครัฐ สมาคม และภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจกาแฟ โดยในปีนี้ได้แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การประกวดสุดยอดเมล็ดกาแฟไทย (Thailand Best Coffee Beans) และ การประกวดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับสวนกาแฟเพื่อความยั่งยืนตามหลักการเกษตรเชิงฟื้นฟู (GAP & Regenerative) เพื่อเชิญชวนเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟทั่วประเทศร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเมล็ดพันธุ์กาแฟไทยสู่ระดับสากล พร้อมส่งเสริมการใช้หลักการเกษตรเชิงฟื้นฟู (Regenerative Agriculture) ในสวนกาแฟ เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของกาแฟ ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยการอนุรักษ์ดิน น้ำ และทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการจัดการฟาร์มที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดการปลูกกาแฟอย่างยั่งยืนตั้งแต่ต้นน้ำ ซึ่งจะเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับวงการกาแฟไทย และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดยเนสท์เล่จะใช้ความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรเชิงฟื้นฟูมาเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การประกวดในครั้งนี้

ภาพจากซ้ายไปขวา

  • นายทาธฤษ กุณาศล ผู้จัดการฝ่ายบริการการเกษตร บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
  • ดร.ธีรวัฒน์ วงศ์วรทัต นายกสมาคมกาแฟและชาไทย
  • พันเอกนนท์ จุลานนท์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการประกวดสุดยอดกาแฟไทย
  • นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
  • นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
  • นางสาววารี สดประเสริฐ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมกาแฟไทย
  • นางสาววินิดา มังกรกาญจน์ นายกสมาคมกาแฟไทย

Spread the love