Other

อินโดรามา เวนเจอร์ส จัดเวิร์คช้อป PET Train the Trainers

Spread the love

อินโดรามา เวนเจอร์ส จัดเวิร์คช้อป PET Train the Trainers สำหรับคุณครูในสังกัด กทม. ขยายผลครอบคลุม 437 โรงเรียน

อินโดรามา เวนเจอร์ส ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ร่วมกับ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  ร่วมจัดเวิร์คช้อป “PET Train the Trainers” เพื่อพัฒนาครูต้นแบบส่งเสริมการจัดการพลาสติก PET อย่างยั่งยืน ให้กับครูแกนนำจำนวน 40 คน จาก 20 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการพลาสติกอย่างถูกวิธี พร้อมทั้งแนะนำเครื่องมือและวิธีการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน ช่วยพัฒนาศักยภาพของครู และยกระดับการจัดการขยะของโรงเรียนทั่วทั้งสังกัดกทม. โดยการจัดเวิร์คช้อปนี้เป็นส่วนหนึ่งในการต่อยอดโครงการบริหารจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีที่ 2 ที่ริเริ่มและดำเนินการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง อินโดรามาเวนเจอร์ส และสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของอินโดรามา เวนเจอร์ส ที่มีเป้าหมายในการให้ความรู้ด้านการรีไซเคิลพลาสติก PET ให้เข้าถึงผู้คน 1 ล้านคนทั่วโลก ภายในปี พ.ศ. 2573


Spread the love